Studia doktoranckie

Studia doktoranckie (III stopnia) stacjonarne
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O POLITYCE
(bez specjalności lub spec. polityka bezpieczeństwa)

Rekrutacja na rok akadem. 2017/2018

 Program studiów
 Termin składania dokumentów do 8 września 2017 r.
 Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Politologii, pok. 236,
Kraków, ul. Podchorążych 2 (II piętro)
w godz. 8.30-15.30, tel. (12) 662-64-46,
e-mail: ip@up.krakow.pl
 Wymagane dokumenty
  •  Podanie do Dyrektora Instytutu Politologii o przyjęcie na studia;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale lub oryginalny odpis (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego);
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Ankieta kandydata
  • 4 zdjęcia (format legitymacyjny)
 Limit przyjęć  4 miejsca
(Komisja dokona przyjęcia na studia wg listy rankingowej wyników postępowania rekrutacyjnego).
 Termin przeprowadzenia egzaminu  15 września 2017 r., godz. 10.30, pok. 236
(ul. Podchorążych 2, II piętro)
 Tematyka kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia: Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje następujące zagadnienia (w ocenie obowiązują kryteria konkursowe):

a) ogólna charakterystyka obszaru planowanych badań naukowych z uwzględnieniem m. in. motywacji wyboru tematu pracy, zakresu treści celów badawczych i orientacji w zasobach bazy źródłowej oraz przygotowania metodologicznego kandydata tj. poziomu kwerendy bibliotecznej
i źródłowej, znajomości metod weryfikacji zgromadzonych materiałów itp.;

b) poziom kultury obywatelskiej – orientacja w zakresie aktualnych problemów życia społeczno-politycznego na poziomie samorządu, państwa i wspólnoty międzynarodowej.

W ogólnej ocenie zostaną uwzględnione także n/w kryteria:

a) opublikowane lub złożone do druku teksty naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne
(w prasie lokalnej i magazynach studenckich i in.);

b) udział w organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczenie dydaktyczne;

c) ocena poziomu kultury obywatelskiej wyrażonej w członkostwie w stowarzyszeniach, fundacjach, wolontariacie i organizacjach pozarządowych i in.

 Termin zakończenia rekrutacji (ogłoszenie listy przyjętych)  O wynikach egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni decyzją administracyjną
do 30 września 2017 r.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatom prawo złożenia odwołania do JM Rektora UP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.