Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w związku z zarządzeniem nr R/Z.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie struktury Wydziału Politologii (w organizacji),
na podstawie regulaminu wyborczego władz instytutów uchwalonego przez Senat UP w Krakowie, zwołuję posiedzenie

Rady Instytutu Politologii w celu wyłonienia

kandydatów na dyrektora Instytutu

na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2021 r. 

na dzień 26 maja (piątek) godz. 1100 w sali 237.


 

Rady Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE) w celu wyłonienia

kandydatów na dyrektora Instytutu

na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2021 r. 

na dzień 26 maja (piątek) godz. 1200 w sali 237.

 

 

 

 

 


 

Jean Monnet Module
National Public Administration and European Integration - NaPu
Krajowa administracja publiczna a integracja europejska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Politologii
Katedra Prawa i Administracji
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Jean Monnet Seminar

Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej państw członkowskich

w dniach 18-19 października 2017

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Audytorium im. Prof. Wincentego DankaTematyka konferencji


Panel 1 Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE (prawo UE jako źródło prawa w krajowych porządkach prawnych w świetle konstytucji państw członkowskich; prawo UE jako podstawa i przedmiot kontroli w orzecznictwie Trybunałów Konstytucyjnych państw członkowskich UE; relacja między prawem UE, w tym prawem pochodnym, a prawem krajowym państw członkowskich)

Panel 2 Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów administracyjnych państw członkowskich (sądy administracyjne państw członkowskich jako sądy UE; obowiązki sądów administracyjnych wynikające z prawa unijnego - bezpośrednia skuteczność, pierwszeństwo, prounijna wykładnia, skuteczność prawa UE; pytania prejudycjalne sądów administracyjnych kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE; praktyka orzecznicza krajowych sądów administracyjnych w odniesieniu do prawa UE)

Panel 3 Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie organów administracji publicznej państw członkowskich UE (obowiązki organów administracyjnych na podstawie prawa UE – bezpośrednia skuteczność, pierwszeństwo, prounijna wykładnia, skuteczność prawa UE; praktyka orzecznicza krajowych organów administracyjnych w odniesieniu do prawa UE; zastosowanie prawa UE w różnych dziedzinach prawa administracyjnego – cło, telekomunikacja, energia, konkurencja, itd.)

Panel 4 Prawa podstawowe w prawie UE oraz ich uwzględnianie przez sądy administracyjne państw członkowskich i krajową administrację publiczną (przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Karta Praw Podstawowych UE; prawa podstawowe jako ogólne zasady prawa UE; prawo do dobrej administracji)
Warsztaty: W ramach konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące zadań krajowej administracji publicznej w zakresie stosowania prawa UE.Informacje organizacyjne

1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (należy posłużyć się załączoną do niniejszego zaproszenia kartą) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 drogą e-mailową na adres: rap@up.krakow.pl
O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 17 lipca 2017 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20 września 2017.
2. Organizatorzy gwarantują druk artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie - Rocznik Administracji Publicznej. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 30 października 2017 na adres: rap@up.krakow.pl
3. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.
4. Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.
5. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie – 124 zł za dobę). W przypadku jednego noclegu opłata konferencyjna wynosi – 524 zł, dwóch – 648 zł, trzech – 772 zł.
6. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 20 września 2017 na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie
przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem (konieczne): DK-93, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-93 Jan Kowalski)
W razie rezygnacji z udziału w Konferencji wpłata nie podlega zwrotowi. • Zaproszenie - 
 • Invitation -
 • Karta Zgłoszeniowa -
 • Enrolment sheet -

  

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

„MEDITERRANEUM”

we współpracy z

 WŁOSKIM INSTYTUTEM KULTURY W KRAKOWIE

ZAPRASZA NA PREZENTACJĘ

MIĘDZYNARODOWEGO

FESTIWALU HISTORYCZNEGO

 

(FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA STORIA E`STORIA – „ITALIA MIA”)

z udziałem

PROF. MARCO CIMMINO

autora książek poświęconych roli Włoch w I wojnie światowej

Moderator debaty:  DR HAB. PROF. UP, STEFAN BIELAŃSKI

19 MAJA w godz. 11:00-13:00

SALA KONFERENCYJNA

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UP W KRAKOWIE

(s. 337)

 

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję, że Kolegium Elektorów Wydziału Politologii (w organizacji) Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, działając na podstawie uchwały Senatu nr 4 z dnia 23 stycznia 2017r. dokonało w dniu 4 kwietnia 2017r.


wyboru na stanowisko dziekana

prof. dra hab. Andrzeja Kozerę


 Równocześnie informuję, że  kolegium elektorów w sprawie wyboru na stanowiska prodziekanów w dniu 7 kwietnia 2017r. dokonało


wyboru na stanowisko prodziekana

dr hab. Romana Kochnowskiego, prof. UP


wyboru na stanowisko prodziekana do spraw studenckich

dr hab. Roberta Kłaczyńskiego, prof. UP


 

                    przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Leszek F. Korzeniowski, prof. UP

 


 

 

Lista uruchomionych kursów fakultatywnych

dla studentów I i II stopnia studiów STACJONARNYCH

w semestrze LETNIM w roku ak. 2016/2017


- -


Pierwsze kursy

rozpoczynają się

od 13 marca 2017 r.

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

CZAS NA UTOPIE - polska przestrzeń marzycieli

Kraków, 21-22 kwietnia 2017 r.


Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

 Organizator konferencji:
Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Edukacji Obywatelskiej
Instytutu Politologii

 Cel i tematyka konferencji:

Utopie pozostając od zawsze ważnym składnikiem ludzkiego oglądu świata spełniają pierwszorzędną rolę dziejotwórczą. U źródeł aktywności intelektualnej i społecznej tkwiła zazwyczaj tęsknota za lepszą przyszłością. Wola jej osiągnięcia  stawała się siłą sprawczą  przełomowych wydarzeń i procesów dziejowych. Współcześnie - jak nigdy dotąd - w warunkach zglobalizowanego świata, odhumanizowanych stosunków społecznych i postpolityki odczuwamy skutki deficytu utopii w postawach i zachowaniach ludzi. Pojawia się pilna potrzeba debaty nad naturą utopii i jej znaczeniem w życiu człowieka i społeczeństwa. Tym bardziej iż nie jest możliwy pełny i wszechstronny osąd teraźniejszości bez wizji przyszłości. Co prawda wiek dwudziesty z realizacją nieludzkich projektów społecznych nie pozostawił dobrych doświadczeń i pozytywnego odbioru wyobrażeń lepszego jutra, lecz nie oznacza to wcale kresu utopizmu i porzucenia go na śmietniku historii. Utopie przybierały różny kształt i charakter, i również w minionym stuleciu znamy liczne przykłady korzystnych dla rozwoju społecznego oddziaływań wizji przyszłości na aktywność ludzką, choćby polskiego ruchu solidarnościowego z projektem Rzeczypospolitej Samorządnej. Nie bez znaczenia dla projektowanej konferencji naukowej pozostaje fakt, iż w przyszłym roku przypada dwusetna rocznica opracowania pierwszej w dziejach polskiej myśli społecznej utopii -  Wojciecha Gutkowskiego: Podróż do Kalopei.

Bloki tematyczne:

 • Motywy utopijne idei wolnościowych i demokratycznych; utopie w polskim życiu ideowym i intelektualnym XIX i XX w.
 • Motywy utopijne jako inspiracja intelektualna w projektowaniu modeli ustrojów społeczno-politycznych.
 • Motywy utopijne w katalogu wartości etyczno-moralnych życia społecznego: utopia w dobie sekularyzacji politycznej.
 • Utopie eskapistyczne i antyutopie (dystopie) w warunkach komercjalizacji życia politycznego.
 • Wątki utopijne w programach społecznych ruchów emancypacyjnych i awangardowych (promujących alternatywny styl życia).
 • Wątki baśniowe, utopijne i futurologiczne we współczesnej literaturze moralizatorskiej i dydaktycznej.

 

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 28 lutego 2017 r.
na adres e-mail:
malwina-kostrzewska@wp.pl lub stanislawkilian@wp.pl

PROGRAM konferencji -

 • Zaproszenie - 
 • Karta Zgłoszeniowa -
Międzynarodowa Konferencja Naukowa


EKONOMIA SPOŁECZNA – między rynkiem, państwem
a obywatelem

Kraków, 9 maja 2017 roku


Miejsce konferencji:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

 Organizatorami konferencji :
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedra Polityki Publicznej, Zakład Polityk Sektorowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.


Językami konferencji są polski i angielski.

 Cel i tematyka konferencji:

Celem konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Prezentacja i diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie stanowiły będą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Tematyka konferencji obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, polityki, biznesu oraz szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Bloki tematyczne:

 • Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki
 • Od ekonomii społecznej do społecznej gospodarki rynkowej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce
 • System wsparcia ekonomii społecznej
 • Edukacja dla ekonomii społecznej
 • Ekonomia społeczna a ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście ekonomii społecznej
 • Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej

 

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 31 marca 2017 r. na adres e-mail: espoleczna@up.krakow.pl


 • Zaproszenie - 
 • Invitation -
 • Karta Zgłoszeniowa -
 • Enrolment sheet -

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE „MEDITERRANEUM”

PRZY INSTYTUCIE POLITOLOGII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

 

ZAPRASZA NA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI

„GLI ATLETI DEL DUCE.

LA POLITICA SPORTIVA DEL FASCISMO 1919-1939”

I NA DEBATĘ  ZATYTUŁOWANĄ  „SPORT I FASZYZM”

Z UDZIAŁEM

AUTORA KSIĄŻKI – PROF. ENRICO LANDONIEGO

 (UNIWERSYTET eCAMPUS W MEDIOLANIE)

oraz

DR HAB. PROF. UP, STEFANA BIELAŃSKIEGO

 (INSTYTUT POLITOLOGII UP W KRAKOWIE)

 PREZENTACJA I DEBATA BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE

W DNIU 25 STYCZNIA 2017 OD GODZ. 18,30

 W AUDYTORIUM DANKA PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 2.

 WSTĘP WOLNY – ZAPEWNIONE TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE

 


Szanowni Państwo

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 15 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2017-2018/

 Program Mobilności Studentów i Doktorantów


UWAGA

Podział na grupy na kursie faultatywnym:

dr Bogusław Ulijasz - Prawo Sportowe


-
-
UWAGA

Ze względu na niewypełnienie mini
malnych limitów miejsc
niektóre kursy ogólnouczelniane nie zostaną uruchomione.
Studenci, którzy deklarowali uczestnictwo w tych kursach
muszą zalogować się do WU i sprawdzić czy ich kursów to
dotyczy oraz w razie konieczności ponownie wybrać.

Wykaz kursów na które można dokonać ponowengo wyboru

-
-

Nieprzekraczalny termin wyboru to 30 października 2016r.

 Wyniki wyborów kursów fakultatywnych
na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym

-
-
Uwaga!
 Osoby, które zapisały się na kursy
nieuruchomione proszone są
o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy
lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.


UWAGA

Studenci roczników studiów stacjonarnych
posiadający w planach studiów kursy fakultatywne
proszeni są o zapoznanie się z ofertą Uczelni i Instytutu
oraz o przesłanie
swoich wyborów do 17.10.2016r.

Wykaz kierunków oraz propozycje
przedmiotów w semestrze zimowym -Uwaga !

Instytut Politologi ogłasza Decyzje Rektora
Nr R/D.0201-18/2016 w sprawie:
studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w siedzibie
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych,
Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach.Kursy ogólnouczelniane uruchomione w Instytucie Politologii
w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Marynarka Wojenna jako
 instrument prowadzenia
 wojny

 Karta kursu 
dr Jarosław Jastrzębski 15 1 wtorki, s. 239
17.00 - 18.30
od 15 III
 Kompetencje społeczne
 kształtujące atrakcyjność
 interpersonalną

 Karta kurs
 
dr hab. Janusz Ropski, 
prof. UP
15 1
wtorki, s. 24
17.00 - 18.30
od 15 III
Jednocześnie informujemy, iż ogólnouczelniany kurs w języku angielskim
prof. dr hab. A. K. Piaseckiego "Regional and local administration in Europe"
 nie został uruchomiony.
Studenci studiów stacjonarnych

Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
Kursy URUCHOMIONE
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Systemy podatkowe na 
 przykładzie wybranych
 krajów Unii Europejskiej.

 Karta kursu 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák
, CSc
30 4 czwartki, s. 448
17.00 - 18.30
od 25 II
 Obszary finansowania usług
 publicznych we 
 współczesnych państwach.

 Karta kurs
 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák, CSc
30 4
piątki, s. 448
11.00 - 12.30
od 4 III
 Wszystkie sprawy organizacyjne związane z fakultetami prof. Vladimira Babčáka 
 należy uzgadniać z  dr. Łukaszem Kozerą (e-mail: lukaskozera@gmail.com)
 Niemieckie siły zbrojne w XX
 stuleciu.

 Karta kursu 

 dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
15  1  czwartki, s. 239
18.30 - 20.00
od 25 II
 Zarządzanie agroturystyką i
 agrobiznesem.

 Karta kursu 
dr Krzysztof Sala
15
1
 czwartki, s. 239
8.00 - 9.30
od 25 II
 Zachowania konsumentów
 na rynku turystycznym i
 zarządzanie w hotelarstwie.

 Karta kursu 
 dr Krzysztof Sala
 15 1
piątki, s. 24
12.30 - 14.00
od 4 III
 Para-państwa na terenie
 byłego Związku
 Radzieckiego. Ich geneza,
 obecna sytuacja i prognozy
 na przyszłość.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 1 środy, s. 237
17.00 - 18.30
od 24 II
 Zagrożenia w
 cyberprzestrzeni a
 bezpieczeństwo państwa
 polskiego.

 Karta kursu 
mgr Agnieszka Kura
(doktorantka)
  15 1 środy, s. 237
15.30 - 17.00
od 2 III
 Zachowania jednostek w
 sytuacjach zagrożeń.
 Karta kursu 
mgr Marceli Herman
(doktorant)
   15  1 poniedziałki, s. 448
17.00 - 18.30
od 29 II
 Wybory przez Internet -
 bliska czy odległa
 przyszłość?
 Karta kursu 
 mgr Paweł Jankowski
(doktorant)
15    1  wtorki, s. 448
15.30 - 17.00
od 8 III
 Kryzysy polityczne i
 gospodarcze na świecie -
 geneza, przebieg,
 następstwa.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
15   1  wtorki, s. 237
18.30 - 20.00
od 1 III
 Współczesna Grecja -
 problemy ekonomiczne,
 polityczne i społeczno-
 kulturowe.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
 15   1  wtorki, s. 445
17.00 - 18.30
od 1 III

 • kursy w języku angielskim:
temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 War at sea in XX century.
 Karta kursu 
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP152czwartki, s. 239
17.00 - 18.30
od 25 II
 Economic transformation
 of Poland

 Karta kursu 
dr Renata Śliwa152środy, s. 265
17.00 - 18.30
od 16 III
 Non-governmental
 organizations and social
 movements in post-soviet
 countries.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 2 czwartki, s. 237
17.00 - 18.30
od 3 III
 Political myths and conspiracy
 theories
.
 Karta kursu 
  mgr Bernard Szatkowski
(doktorant)
15 2  wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 1 III

Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności prowadzonych w ramach Isntytutu Politologii, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)